Phoenix House

Phoenix House, Y Trallwng, Powys

Mae Phoenix House yn darparu gwasanaeth arbenigol mewn adsefydlu a thriniaeth i 23 o ddynion â phroblemau iechyd meddwl cymhleth a chyflyrau chyd-forbid megis anableddau dysgu, anhwylderau personoliaeth a cham-drin sylweddau. Caiff yr unedau ei staffio 24/7 gan dîm ymroddedig o nyrsys a gweithwyr cynnal. Arweinir y gwaith o drefnu achosion a thriniaeth gan dîm clinigol amlddisgyblaethol llawn.

Mae amrediad o ymyriadau therapiwtig ar gael, yn cynnwys gwaith grŵp Byw’n Annibynnol, gwaith grŵp Sgiliau Cymdeithasol, a gwaith grŵp Perthnasau. Mae therapi unigol hefyd ar gael gan y seicolegydd clinigol a'r seicolegydd cynorthwyol, a byddir yn nodi'r anghenion hyn yn ystod y broses asesu.

Mae Phoenix House yn wasanaeth ysbyty i ddynion a leolir yn nhref marchnad brysur y Trallwng. Mae gan y dref gyfleusterau a mwynderau rhagorol, â 3 archfarchnad fawr, sinema, dwy ganolfan hamdden a dewis helaeth o gaffis a siopau y gellir eu defnyddio. Mae’r dref yn cynnig awyrgylch mwy hamddenol i alluogi cleifion i gymryd rhan yn eu rhaglen therapiwtig yn gynharach nag y byddent mewn lleoliad prysur ynghanol dinas, felly bydd adferiad yn cyflymu a gellir eu rhyddhau’n gynt. Mae gan y Trallwng wasanaethau trên rheolaidd o/i Birmingham, Telford, yr Amwythig a Chaer. Gellir teithio i'r Trallwng mewn car ymhen 90 munud o Lerpwl, Birmingham a Stoke-on-Trent.

Mae llwybr gofal ar gael yn yr ysbyty trwy ddefnydd Ardal Byw’n Annibynnol (PLA) ble gall unigolion baratoi i fyw’n fwy annibynnol yn y gymuned. Bydd unigolyn o fewn y PLA mor annibynnol ag y gall fod ymhob agwedd o’r rhaglen, boed hynny’n sgiliau byw bob dydd, rheoli eu meddyginiaethau, defnyddio'r gymuned neu gymryd rhan mewn gweithgareddau gwaith, addysg  neu hamdden.

Ar gyfartaledd, bydd cleifion yn gadael Phoenix House ar ôl treulio 18 mis yno, a bydd 85% o’r unigolion hyn yn symud i wasanaeth cam-i-lawr neu’n dychwelyd i’w cynefin.

Mae gwasanaeth eiriolaeth annibynnol ar gael i bawb yn Phoenix House.

[Read More]

Manylion Cyswllt

I drafod y gwasanaeth yn fanylach, trefnu ymweliad neu wneud atgyfeiriad, cysylltwch ag:
Yvonne Williams, Rheolwr yr Ysbyty | Ffôn: 01938 552756

Cyfeiriad: Phoenix House, Little Henfaes Drive, Y Trallwng, Powys SY21 7BG

E-bost: yvonne.williams@lighthouse-healthcare.co.uk 

“Mae Phoenix House wedi bod yn llwyddiannus iawn wrth adsefydlu dynion ifanc sydd â phroblemau difrifol ag alcohol a chyffuriau sy'n amharu ar eu hiechyd meddwl.”

Comisiynydd Iechyd Meddwl, Swydd Stafford


“Mae aros yn Phoenix House yn gymorth mawr i mi â fy ADHD a chymryd fy meddyginiaeth. Wnes i erioed feddwl y buaswn yn cyrraedd y cam hwn wedi tri mis yn unig.”

Alexander, Phoenix House